Wat is de Huurdersraad:
Hebt u hier wel eens bij stil gestaan? U hebt een woning van een sociale verhuurder. Alle woningen van een woningcorporatie samen vertegenwoordigen een fors bezit. Dat bezit is een beetje van ons allemaal, want in het verleden is de woningvoorraad voor een deel met subsidie tot stand gekomen. Is het dan niet logisch dat we als huurders mee praten over het beleid van onze woningstichting (WSZ)?

Stichting Huurdersraad de Kempen
De volkshuisvesting is volop in beweging. Diverse taken van WSZ zijn in algemene zin vastgelegd in landelijke wetten en regels. Een van deze regels is het overleg tussen huurder en verhuurder. Dit is niet alleen wettelijk verplicht maar ook erg belangrijk. Zit je niet aan tafel, dan mis een kans om invloed uit te oefenen. Het bestuur van WSZ kan uiteraard niet met alle huurders tegelijk praten. Daarom is op 20 juni 2001 Stichting Huurdersraad de Kempen opgericht. De samenwerking tussen de Huurdersraad en de woningstichting staat beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Maar wat doet de Huurdersraad nu precies? Dat leest u hieronder.


De taken
De Huurdersraad komt op voor de belangen van de huurders van WSZ. Iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, komen de leden bij elkaar om te praten over zaken die u aangaan. Alle plannen en beleidsvoornemens van WSZ, waarbij direct belang voor de huurder is, worden met de Huurdersraad besproken. Sommige onderwerpen komen periodiek terug. Zo is de Huurdersraad elk jaar nauw betrokken bij de huurverhoging en de begroting. Ook het onderhoudsbeleid en het verkoopbeleid zijn belangrijke agendapunten. De Huurdersraad werkt in het belang van de huurders van WSZ en is het aanspreekpunt als er zaken spelen die voor huurders van belang zijn. En niet te vergeten: de Huurdersraad is een onafhankelijke stichting van en voor de huurders.

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de Huurdersraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven over een beleidsvoorstel. De directie van WSZ laat de standpunten van de huurdersraad meewegen bij haar beleidsvorming. Beide partijen streven naar goede en betaalbare woonruimten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Belangenbehartiging
De Huurdersraad houdt zich niet bezig met individuele belangenbehartiging. Soms worden leden benaderd door huurders die hun eigen ervaring of klacht kwijt willen. Het is vanzelfsprekend dat de leden van de Huurdersraad openstaan voor huurders of woningzoekenden met vragen of opmerkingen. Afhankelijk van de aard daarvan geven de leden van de Huurdersraad aan of het een kwestie is voor de huurdersraad of voor de medewerkers van WSZ. De Huurdersraad is er in eerste instantie voor het algemene huurdersbelang en niet voor persoonlijke zaken met WSZ.

Digitaal panel en website
De Huurdersraad voert regelmatig overleg en onderhoudt contacten met de woningstichting. De resultaten van dit overleg en andere belangrijke zaken worden middels het digitaal panel, oftewel de e-mail, aan de huurders bekend gemaakt. Wilt u ook graag op de hoogte worden gehouden? Geef dit dan door. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail naar: digitaalpanel.huurdersraad@gmail.com. Tevens vindt u deze informatie op onze website www.huurdersraad-de-kempen.nl. Aanvullingen zijn altijd welkom. Ook bent u jaarlijks uitgenodigd voor de huurdersvergadering (bewonersavond). Tijdens deze vergadering kunt u uw ideeen en wensen uitspreken. De Huurdersraad kan dit meenemen in het overleg met WSZ.

Bent U enthousiast en wilt U mee praten?
De Huurdersraad zoekt nog leden! Dus zoekt u een leuke en nieuwe uitdaging? Word dan lid van de Huurdersraad. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen!